เช็กด่วน!16สถานพยาบาลตรวจสุขภาพไม่ต้องรอป่วย

คนทำงานเช็กด่วน! 16 สถานพยาบาลนำร่อง ตรวจประเมินสุขภาพ ไม่ต้องรอเจ็บป่วย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มวัยทำงานดูแลสุขภาพของตนเองลดลง เพราะติดงาน และคิดว่าตัวเองแข็งแรงดี ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้นกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

จึงได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) ที่มีคุณภาพและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในการสร้างเสริมสุขภาพ เน้นประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ให้เข้ามาใช้บริการประเมินสุขภาพ โดยที่ยังไม่ต้องเป็นคนป่วย เพื่อรับคำปรึกษาการดูแลได้ตัวเอง ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามสิทธินพ.อัษฏางค์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จะมีทั้งหมด 5 บริการคือ 1.การประเมินสถานะสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  2.การคัดกรองความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น คัดกรองโรคและความเสี่ยงสุขภาพต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ ความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด และคัดกรองปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ  3.การส่งเสริมสุขภาพผ่านการให้คำปรึกษา และการฝึกด้านต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การกินอาหารที่พอดีเพื่อสุขภาพ ให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น  4.การติดตามผลของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวางแผน ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเเต่ละบุคคล และ 5.การบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามต่อเนื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews